skip to main content
Refinado por: assunto: History remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Theophylaktou Simokattou apo eparchion kai antigraphieos istorion biblia e' =: Theophylacti Simocattae expraefecti et observatoris coactorum historiarum libri VIII
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Theophylaktou Simokattou apo eparchion kai antigraphieos istorion biblia e' =: Theophylacti Simocattae expraefecti et observatoris coactorum historiarum libri VIII

Simocatta, Theophylactus Javarina, Bartolomeo ((Venecia)) ; Pontano, Giacomo ((Venecia)) ; Fabrot, Charles Annibal ((Venecia)) ; Universidad Complutense (Alcalá de Henares)

Venetiis: Ex Typographia Bartholomaei Javarina 1729

Texto completo disponível

2
Prokopiou Kaisareos ton kat' auton istorion tetras deutera =: Procopii Caesariensis historiarum temporis sui tetras altera
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Prokopiou Kaisareos ton kat' auton istorion tetras deutera =: Procopii Caesariensis historiarum temporis sui tetras altera

Procopio de Cesarea Javarina, Bartolomeo ((Venecia)) ; Maltret, Claude ((S.I.)) ; Universidad Complutense (Alcalá de Henares)

Venetiis: Ex Typographia Bartholomaei Javarina 1729

Texto completo disponível

3
Prokopiou Kaisareos ton kat' auton istorion tetras prote =: Procopii Caesariensis historiarum temporis sui tetras prima
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Prokopiou Kaisareos ton kat' auton istorion tetras prote =: Procopii Caesariensis historiarum temporis sui tetras prima

Procopio de Cesarea Javarina, Bartolomeo ((Venecia)) ; Maltret, Claude ((S.I.)) ; Universidad Complutense (Alcalá de Henares)

Venetiis: E Typographia Bartholomaei Javarina 1729

Texto completo disponível

4
Prokopiou Kaisareos anekdota =: Procopii Caesariensis arcana historia, qui est liber nonus historiarum
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Prokopiou Kaisareos anekdota =: Procopii Caesariensis arcana historia, qui est liber nonus historiarum

Procopio de Cesarea Javarina, Bartolomeo ((Venecia)) ; Maltret, Claude ((S.I.)) ; Alemanni, Nicol ((S.I.)) ; Universidad Complutense (Alcalá de Henares)

Venetiis: Ex Typographia Bartholomaei Javarina 1729

Texto completo disponível

5
Prokopiou Kaisareos peri ton tou despotou Ioustinianou ktismaton logoi ex =: Procopii Caesariensis De aedificiis Dn. Justiniani libri sex, auctiores quam ante & emendatiores
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Prokopiou Kaisareos peri ton tou despotou Ioustinianou ktismaton logoi ex =: Procopii Caesariensis De aedificiis Dn. Justiniani libri sex, auctiores quam ante & emendatiores

Procopio de Cesarea Javarina, Bartolomeo ((Venecia)) ; Maltret, Claude ((S.I.)) ; Universidad Complutense (Alcalá de Henares)

Venetiis: Ex Typographia Bartholomaei Javarina 1729

Texto completo disponível

6
Georgii Codini et alterius cujusdam anonymi Excerpta de antiquitatibus Constantinopolitanis
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Georgii Codini et alterius cujusdam anonymi Excerpta de antiquitatibus Constantinopolitanis

Codinus, Georgius Javarina, Bartolomeo ((Venecia)) ; Medon, Bernard (Emperador de Oriente) ; León (Emperador de Oriente) ; Chrysoloras, Manuel (Emperador de Oriente) ; Lambeck, Peter (Emperador de Oriente) ; Universidad Complutense (Alcalá de Henares)

Venetiis: Ex Typographia Bartholomaei Javarina 1729

Texto completo disponível

7
Georgiou tou Kedrenou Synopsis historion =: Georgii Cedreni Compendium historiarum
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Georgiou tou Kedrenou Synopsis historion =: Georgii Cedreni Compendium historiarum

Georgius Cedrenus Javarina, Bartolomeo ((Venecia)) ; Scylitza, Ioannes ((O.P.)) ; Goar, Jacques ((O.P.)) ; Fabrot, Charles Annibal ((O.P.)) ; Xylander, Wilhelm ((O.P.)) ; Universidad Complutense (Alcalá de Henares)

T. 1

Venetiis: Ex Typographia Bartholomaei Javarina 1729

Texto completo disponível

Ver todas as versões
8
Tou kyrou Michael Glyka Sikeliotou Biblos chronike =: Michaelis Glycae Siculi, Annales, a mundi exordio usque ad obitum Alexii Comneni Imper., quatuor in partes tributi
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Tou kyrou Michael Glyka Sikeliotou Biblos chronike =: Michaelis Glycae Siculi, Annales, a mundi exordio usque ad obitum Alexii Comneni Imper., quatuor in partes tributi

Glycas, Michael Javarina, Bartolomeo ((Venecia)) ; Meurs, Johannes Van ((S.I.)) ; Labbé, Philippe ((S.I.)) ; Leunclavius, Johannes ((S.I.)) ; Universidad Complutense (Alcalá de Henares)

Venetiis: Ex Typographia Bartholomaei Javarina 1729

Texto completo disponível

9
I?annou tou asketou tou Z?nara gegonotos tou megalou droungariou t?s biglas, kai pr?toas?kr?tis chronikon =: Joannis Zonarae Monachi magni antea vigilum praefecti, et primi a secretis annales
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

I?annou tou asketou tou Z?nara gegonotos tou megalou droungariou t?s biglas, kai pr?toas?kr?tis chronikon =: Joannis Zonarae Monachi magni antea vigilum praefecti, et primi a secretis annales

Zonaras, Johannes Javarina, Bartolomeo ((Venecia)) ; Wolf, Hieronymus (Sieur) ; Du Cange, Carolus Du Fresne (Sieur) ; Universidad Complutense (Alcalá de Henares)

T. 2

Venetiis: Ex Typographia Bartholomaei Javarina 1729

Texto completo disponível

Ver todas as versões
10
Konstantinou tou Manasse Synopsis historike =: Constantini Manassis Breviarium historicum
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Konstantinou tou Manasse Synopsis historike =: Constantini Manassis Breviarium historicum

Manassis, Konstantinos Javarina, Bartolomeo ((Venecia)) ; Fabrot, Charles Annibal ((Venecia)) ; Allacci, Leone ((Venecia)) ; Meurs, Johannes Van ((Venecia)) ; Leunclavius, Johannes ((Venecia)) ; Universidad Complutense (Alcalá de Henares)

Venetiis: Ex Typographia Bartholomaei Javarina 1729

Texto completo disponível

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.