skip to main content

A 20-Year Climatology of a NICAM AMIP-Type Simulation

Kodama, Chihiro ; Yamada, Yohei ; Noda, Akira T. ; Kikuchi, Kazuyoshi ; Kajikawa, Yoshiyuki ; Nasuno, Tomoe ; Tomita, Tomohiko ; Yamaura, Tsuyoshi ; Takahashi, Hiroshi G. ; Hara, Masayuki ; Kawatani, Yoshio ; Satoh, Masaki ; Sugi, Masato

Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II, 2015, Vol.93(4), pp.393-424 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.