skip to main content

Urinary PGDS levels are associated with vascular injury in type 2 diabetes patients.(Author abstract)

Yoshikawa, Ritsuko ; Wada, Jun ; Seiki, Kousuke ; Matsuoka, Takashi ; Miyamoto, Satoshi ; Takahashi, Kenji ; Ota, Sachiko ; Taniai, Kazuhi ; Hida, Kazuyuki ; Yamakado, Minoru ; Shikata, Kenichi ; Uehara, Yoshio ; Urade, Yoshihiro ; Makino, Hirofumi;

Diabetes Research and Clinical Practice, June, 2007, Vol.76(3), p.358(10) [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.