skip to main content

The computer science education in secondary schools with regard to requirements of the Universities
Informatické vzdělávání na středních školách s ohledem na potřeby vysokých škol

Vošický, Jan Marešová, Zdena ; Pavlíčková, Jarmila

Vysoká škola ekonomická v Praze

Texto completo disponível

Citações Citado por
 • The computer science education in secondary schools with regard to requirements of the Universities

 • Título:
  Informatické vzdělávání na středních školách s ohledem na potřeby vysokých škol
 • Autor: Vošický, Jan
 • Marešová, Zdena ; Pavlíčková, Jarmila
 • Assuntos: Information And Communication Technologies (Ict) ; Framework Educational Program ; High School ; Computer Knowledge And Skill ; Computer Science Education: Rámcový Vzdělávací Program (Rvp) ; Střední Škola ; Počítačová Znalost A dovednost ; Informatické Vzdělávání ; Informační A komunikační Technologie (Ict)
 • Descrição: This bachelor thesis deals with the computer science education in the Czech Republic, especially on high schools that aren't focused on computer science education. One of the aims is to analyze level of computer science education on high shools. This is closely related to the desigh og legislative documents issued by the Ministry of Education, Youth and sports of the Czech republic (i.e. National Eucation Programme, Framework educational programs, etc.) which also thessis deal with. Another aim is to summarize the requirements of Universities in field of computer science education, which represents a framework of knowledge that students should control to join University education without any problems. The main aim is to analyze and compare the level of computer science teaching at high schools with informatics requirements of universities which every upcoming student will meet. I would highlight its asymmetry and dissonance. The analysis and then comparing is based on real data obtained from the survey. In most of schools there was personal visit. Results of survey may lead to accept/decline hypothesis that computer science education on high schools is below the level needed for a transition to the university system without any problems and to draw come recommentations and suggestins for improvements in computer science education on high schools. Since this work deals with education, it will also map the information technology enviroment in which most of activities connected with study are done.
  Bakalářská práce se zabývá informatickým vzděláváním v České republice, a to zejména na středních školách, které nejsou zaměřené na informatické vzdělávání. Jedním z cílů je analýza informatického vzdělávání na středních školách. To úzce souvisí s návrhem legislativních dokumentů vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (např. Národní program vzdělávání, Rámcové vzdělávací programy, aj.), kterými se bude práce zabývat taktéž. Dalším cílem je shrnutí požadavků vysokých škol na studenty v oblasti informatiky, což představuje určitý rámec znalostí, které by student měl ovládat, aby se bezproblémově zapojil do vysokoškolského studia. Hlavním cílem práce je analýza a porovnání úrovně výuky informatiky na středních školách s informatickými požadavky vysokých škol, se kterými se každý nastávající student vysoké školy setká. Rád bych poukázal na jejich asymetrii a nesoulad. Vlastní analýza a následné porovnání se opírá o reálná data získaná z dotazníkového šetření. Ve většině škol došlo i k osobním návštěvám. Výsledky analýzy a porovnání by měly vést k zamítnutí/přijmutí hypotézy, že informatické vzdělávání na středních školách nedosahuje potřebné úrovně pro bezproblémový přechod na vysokoškolský systém, a dále k vyvození doporučení a návrhů pro zlepšení situace v oblasti výuky informatiky na středních školách. Jelikož se práce zabývá školstvím, dojde také k zmapování tzv. Informatického prostředí, ve kterém se odehrává většina činností spojená se studiem.
 • Editor: Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Idioma: Tcheco

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.