skip to main content

Informatization and Social Realities - Application to Domain of Global Economy
Informatizace a sociální reality - aplikace do oblasti globální ekonomiky

Galatík, Lubomír Rosický, Antonín ; Sigmund, Tomáš

Vysoká škola ekonomická v Praze

Texto completo disponível

Citações Citado por
 • Informatization and Social Realities - Application to Domain of Global Economy

 • Título:
  Informatizace a sociální reality - aplikace do oblasti globální ekonomiky
 • Autor: Galatík, Lubomír
 • Rosický, Antonín ; Sigmund, Tomáš
 • Assuntos: Crisis Of Symbols ; Monetary Virtualization ; Ontology Of Information ; Information And Communication Technologies ; Virtualization Of Economy ; Informatization ; Emergence Of Virtual Realities ; Knowledge And Cognition ; Epistemology Of Information ; Methodology And Phenomenology Of Computer Science: Krize Symbolů ; Monetární Virtualita ; Emergence Virtuálních Realit ; Znalost A poznání ; Informatizace ; Epistemologie Informace ; Ontologie Informace ; Metodologie A fenomenologie Informatiky ; Virtualizace Ekonomiky ; Informační A komunikační Technologie
 • Descrição: Information and communication technologies constitute a substantial part of today's world. Growing informatization, i.e. implementation of these technologies, in all areas of human activities generates a need to reflect upon their influence on man and society. The significance of this intellectual endeavor is accentuated by the very nature of these technologies. Since they are inserted between individuals in acts of mutual communication their application impacts on information processes within the frame of human societies. This factor takes effect everywhere, no less in the economic environment. In consequence of recent events which gave rise to a financial meltdown at first and an economic crisis later, the necessity to inquire into the effect of informatization on the domain of arrangement of economic relationships acquires its sense of urgency. At present, however, there is a significant gap between the theoretical framework which man uses to intellectually embrace these phenomena and the application of the technologies in question in which a disproportionately greater amount of resources are being invested. Therefore our capability of capturing in our train of thought the changes in the socioeconomic environment of today caused by informatization lags behind the very speed and dynamics of the changes. For that reason, the objective of this diploma thesis is to create a methodological-phenomenological framework for deliberation on the influence of information and communication technologies on the globalizing economy. The fundamental attribute which induces far-reaching transmutations in this field is the virtualization potential that the modern, symbolic and highly interactive forms of these technologies have obtained. As they began to be implemented in the frame of the arrangement of economic relationships, they impinged on a domain whose inner dynamism has already split into two components -- virtual and real -- by the symbol of value -- money. Another layer of virtualization related to the information and communication technologies as such therefore transforms the economy into a much more complex whole, the research of which poses an intellectual challenge as well as a necessity as the changing character of the globalizing economy shelters many pitfalls. This thesis offers theoretical points of departure for grasping the issues in question.
  Informační a komunikační technologie tvoří podstatnou součást naší současnosti. Gradující informatizace, tedy implementace těchto technologií, ve všech oblastech lidských činností vytváří potřebu reflektovat jejich vliv na člověka i společnost. Významnost této intelektuální snahy je akcentována samotnou povahou těchto technologií. Kvůli tomu, že se vkládají mezi jedince při aktech vzájemné komunikace, dopadá jejich zavádění na informační procesy v rámci lidských společenství. Tato okolnost působí všude, neméně tedy i v ekonomickém prostředí. V důsledku nedávných událostí, jež daly vzniknout nejprve finanční a poté i ekonomické krizi, nabývá nutnost zkoumat dopad informatizace na doménu uspořádání směnných vztahů na urgenci. V současnosti však existuje podstatný nesoulad mezi teoretickým aparátem, jejž člověk využívá pro intelektuální pochopení těchto jevů, a praktickou aplikací diskutovaných technologií, do níž se investuje neúměrně větší množství prostředků. Naše schopnost myšlenkově uchopit změny v socioekonomickém prostředí současnosti vlivem informatizace proto zaostává za samotnou rychlostí a dynamikou změn. Z toho důvodu si tato diplomová práce klade za cíl vytvořit metodologicko-fenomenologický rámec pro uvažování o vlivu informačních a komunikačních technologií na globalizující se ekonomiku. Základním atributem, který vyvolává dalekosáhlé změny v této oblasti, je virtualizační potenciál, kterým disponují moderní, symbolické a silně interaktivní formy těchto technologií. Vzhledem k tomu, že začaly být aplikovány i do rámce uspořádání hospodářských vztahů, dopadly do domény, jejíž vnitřní dynamika se již dříve rozpadla na dvě složky -- virtuální a reálnou -- vlivem symbolu hodnoty, peněz. Další vrstva virtualizace související s informačními a komunikačními technologiemi jako takovými proto činí z ekonomiky daleko komplexnější celek, jehož studium představuje intelektuální výzvu i nutnost, jelikož měnící se charakter globalizujícího se hospodářství v sobě skrývá mnohá úskalí. Tato práce nabízí teoretická východiska pro uchopení celé problematiky.
 • Editor: Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Idioma: Tcheco

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.