skip to main content

วัสดุจีโอโพลิเมอร์ที่ผลิตจากเถ้าลอยจากกระบวนการเผาถ่านหินแบบฟลูอิดไดซ์เบดและสารประกอบอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์

อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556

Sem texto completo

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.