skip to main content

Cultura, llengua i diversitat cultural de nacions minoritàries: els casos del Quebec i de Catalunya, territoris... compartits?

Diane Saint-Pierre ; Alexandre Couture Gagnon

Debats. Revista de cultura, poder i societat, 01 May 2017, Vol.131(1) [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Citações Citado por
  • Título:
    Cultura, llengua i diversitat cultural de nacions minoritàries: els casos del Quebec i de Catalunya, territoris... compartits?
  • Autor: Diane Saint-Pierre ; Alexandre Couture Gagnon
  • Assuntos: History & Archaeology
  • É parte de: Debats. Revista de cultura, poder i societat, 01 May 2017, Vol.131(1)
  • Descrição: Des de l’aprovació de la Convenció sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals de la UNESCO de 2005, la diversitat cultural esdevindria un objectiu central en les polítiques públiques de molts estats signataris. Però, tot i que s’han trobat diferències entre situacions nacionals pel que fa al reconeixement d’aquesta diversitat, què passa amb aquestes nacions minoritàries que treballen des de fa dècades per a desenvolupar una cultura societària legítima per la seua pertinença cultural i lingüística? Hi ha un desajust pel que fa als instruments d’acció pública posats en pràctica al llarg de dècades per assegurar l’esplendor d’una cultura i d’una llengua particulars? En aquest text, ens centrem en les polítiques culturals i en altres àrees connexes (sobretot en llengua, educació i immigració) que també estan relacionades amb la qüestió de la diversitat cultural al Quebec i a Catalunya, dues nacions minoritàries que, com a societats democràtiques dotades d’autonomia parlamentària i governamental, també tenen l’obligació de protegir, valoritzar i donar suport a les minories i als grups etnoculturals que habiten als seus territoris.
  • Idioma: Espanhol

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.