skip to main content

La vil·la de Sant Menna de Vilablareix i el Suburbium de Gerunda

Palahí Grimal, Lluís

Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, 2013, Issue 54, pp.221-262

Texto completo disponível

Citações Citado por
  • Título:
    La vil·la de Sant Menna de Vilablareix i el Suburbium de Gerunda
  • Autor: Palahí Grimal, Lluís
  • Assuntos: Vil·La ; Suburbium ; Banys ; Mausoleu ; Cottage ; Suburbium ; Baths ; Mausoleum
  • É parte de: Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, 2013, Issue 54, pp.221-262
  • Descrição: Els treballs arqueològics realitzats a la vil·la de Sant Menna de Vilablareix han permès aprofundir en el coneixement del suburbi de la ciutat romana de Gerunda. Tot i l’estat d’arrasament de part de les seves estructures, els elements conservats, sobretot al sector dels banys i de la necròpolis, que disposava de com a mínim tres grans monuments funeraris, permeten establir comparacions amb altres vil·les suburbanes de l’entorn i definir tot un seguit de peculiaritats d’aquesta mena d’establiments íntimament relacionats amb la història del nucli yrbà de la ciuitas de Gerunda.
    Archaeological works carried out in the uilla of Sant Menna de Vilablareix allow going deep in the knowledge of the suburb of the Roman city of Gerunda. Although the poor reservation of some structures, the preserved remains –especially in the baths and the necropolis, in which there were at least three funerary monuments– allow making comparisons with other nearby suburban uillae and defining a set of features of this kind of settlements closely related to the history of the urban nucleus of the ciuitas of Gerunda.
  • Idioma: Catalão

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.