skip to main content

Evidence for a Z$_2$ topological ordered quantum spin liquid in a kagome-lattice antiferromagnet

Wei, Yuan ; Feng, Zili ; Hu, D. H. ; Lohstroh, Wiebke ; Cruz, Clarina Dela ; Yi, Wei ; Ding, Z. F. ; Zhang, J. ; Tan, Cheng ; Shu, Lei ; Wang, Yan-Cheng ; Wu, Han-Qing ; Luo, Jianlin ; Mei, Jia-Wei ; Meng, Zi Yang ; Shi, Youguo ; Li, Shiliang

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.