skip to main content

Evidence for the topological order in a kagome antiferromagnet

Wei, Yuan ; Feng, Zili ; Lohstroh, Wiebke ; Yu, D. H. ; Le, Duc ; Cruz, Clarina Dela ; Yi, Wei ; Ding, Z. F. ; Zhang, J. ; Tan, Cheng ; Shu, Lei ; Wang, Yan-Cheng ; Wu, Han-Qing ; Luo, Jianlin ; Mei, Jia-Wei ; Yang, Fang ; Sheng, Xian-Lei ; Li, Wei ; Qi, Yang ; Meng, Zi Yang

Texto completo disponível

Citações Citado por

Identifique-se para postar sua resenha

Identifique-se para adicionar novas tags

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.